Minä, Sari, puheterapeutti ja työnohjaaja:

Olen työskennellyt puheterapeuttina 30 vuotta. Valmistuin Helsingin yliopistosta, Logopedian koulutusohjelmasta vuonna 1992. Samana vuonna aloitin työskentelyn yksityisenä ammatinharjoittajana. Valviran laillistamispäätös (julkiterhikki.valvira.fi) puheterapeutin ammattiin on vuodelta 1995. Valmistuin Theraplay®-terapeutiksi v.2009 The Theraplay® Instituten sertifioimana (www.theraplay.fi, www.theraplay.org)

Työn ohessa olen jatkuvasti kouluttautunut lisä- ja täydennyskoulutuksin lastenneurologian, oraalimotoriikan, puheen sujuvuuden, AAC-menetelmien, vuorovaikutuksen, kieli- ja puhehäiriöiden sekä positiivisen psykologian alueilla. Viime vuosien menetelmäkoulutuksista mainittakoon PROMPT, Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus sekä OPT, tasot 1 ja 2.

Vuosina 2011-2012 suoritin ICF-koulutuksen ja GAS-arviointimenetelmäkoulutuksen tavoitteellisen kuntoutustyön tueksi.

Otan vastaan lapsia, nuoria ja aikuisia.

Teen yksilöpuheterapiaa ja siihen liittyen tai erikseen ohjauskäyntejä, jolloin asiakkaan oma ympäristö tulee vahvasti mukaan kuntoutukseen, toteutuu lähi-ihmisten opastus esimerkiksi syömistilanteissa tai puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen käytössä. Ryhmäterapiaa teen myös tarpeen mukaan.

Kiinnostukseni kohdistuu vuorovaikutukseen, kontaktiin, kommunikointiin (myös vaihtoehtoiset ja korvaavat kommunikointimenetelmät eli AAC), syömiseen ja nielemiseen, puheen motorisiin pulmiin sekä puheen sujuvuuteen. Pienetkin artikulaation poikkeamat voivat olla hyvin merkityksellisiä asiakkaalle itselleen, jolloin ne on tärkeä hoitaa mahdollisimman hyvään kuntoon.

Otan vastaan vastaanotollani Veikkolassa mutta teen myös paljon koulu-, päiväkoti- ja kotikäyntejä. Liikun lähinnä Kirkkonummella (Veikkola), Vihdissä (Nummela ja lähiseutu) sekä Espoossa.

Puheterapeuttina pyrin olemaan innostava ja motivoiva. Puhe ja kommunikointi ovat herkkiä elämänalueita, asiakkaan kuuntelu on oleellisen tärkeää. Oppiminen on iloinen asia ja yhdessä etsimme keinoja oppia. Kommunikointi on ihmisoikeus.

Omasta työkyvystäni ja innostuksestani pidän huolta hankkimalla jatkuvasti lisäkoulutusta sekä mm. osallistumalla Laatunaiset –työryhmän toimintaan. Laatunaiset on ammatillista täydennyskoulutusta ja työkykyä kehittävää ja ylläpitävää toimintaa järjestävä yksityisten puheterapeuttien asiantuntijayhteisö. Kuulun myös kokeneiden puheterapeuttien verkostoon, ks. www.kokenutpuheterapeutti.fi

Jaksamistani ja pätevyyttäni ylläpitää myös säännöllinen työnohjaus.

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet:

• puhe
• kieli
• kommunikaatio
• ääni
• lukeminen ja kirjoittaminen
• syöminen ja nieleminen
• suun motorinen toiminta
• vuorovaikutustaidot

Puheterapia:

Puheterapia perustuu perusterveydenhuollossa tai sairaalassa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Puheterapia on yleensä sairaanhoitopiirien, kuntien, Kelan (www.kela.fi) tai asiakkaan itsensä kustantamaa arvonlisäverotonta lääkinnällistä kuntoutusta. Laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti asiakas ohjataan yksityiselle puheterapeutille tiiviiseen kuntoutukseen. Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Valviran keskusrekisteristä Terhikistä saa tietoja Suomessa laillistetuista puheterapeuteista.

Puheterapia sisältää:
- tutkimukset
- kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
- yksilö- ja /tai ryhmäterapian
- vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
- puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
- kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen

Puheterapiassa tavoitellaan kullekin parasta mahdollista toiminta- ja kommunikointikykyä ja sen avulla mahdollisimman hyvää elämän laatua kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Puheterapeutti auttaa kommunikointikeinon ja parhaan mahdollisen vuorovaikutustavan löytämisessä. Myös syömis- ja nielemisvaikeudet ovat puheterapeutin osaamisaluetta.

Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.

www.puheterapeuttiliitto.fiVanhempien palautteita:

”Ammattitaitoinen, monipuolinen, hoksaava.”

”Sari onnistui heti luomaan luotettavan kontaktin lapseen. Ilmapiiri oli koko ajan positiivinen ja kannustava. Lapsi uskalsi näyttää tunteensa ja kaikenlaiset tunteet olivat aina sallittuja Sarin luona.”

”Hän näki lapsessa niin paljon monipuolista taitoa ja tietoa että sellaisessa käsittelyssä lapsikin puhkeaa kuin kukkaan.”

”Ihana, ammattitaitoinen, iloinen ja positiivinen terapeutti.”

”Terapeutti on sydämellinen heittäytyjä, kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja asiakaslähtöisesti.”

Työnohjaus:


Olen STOryn (Suomen työnohjaajat ry:n) hyväksymä työnohjaaja. STOryn jäsen on suorittanut yhdistyksen suosituksen mukaisen työnohjaajakoulutuksen ja sitoutuu STOryn eettisiin periaatteisiin. Yhdistys seuraa työnohjaajakoulutuksen laatua ja edistää työnohjaajien ammatillista pätevyyttä. 

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarjoan työnohjausta esimerkiksi yksin toimiville asiantuntijoille, asiantuntijoista kootuille vertaisryhmille, työyhteisöille. Työnohjaus voi tapahtua Kirkkonummen Veikkolassa vastaanotollani tai lähikunnissa, myös mielellään etäyhteydellä esim. Teamsin kautta.

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.”
-Suomen työnohjaajat ry

www.suomentyönohjaajat.fiYhteystiedot

Sari Vilenius-Pirilä
Vuohenojankuja 22
02880 Veikkola

puh. 040 592 2200

e-mail: sari.vilenius-pirila(at)supukkasuu.fi