Minä, Sari, puheterapeutti:

Olen työskennellyt puheterapeutin tehtävissä vuodesta 1988. Valmistuin Helsingin yliopistosta, Logopedian koulutusohjelmasta vuonna 1992. Samana vuonna aloitin työskentelyn yksityisenä ammatinharjoittajana. Valviran laillistamispäätös (julkiterhikki.valvira.fi) puheterapeutin ammattiin on vuodelta 1995. Valmistuin Theraplay®-terapeutiksi v.2009 The Theraplay® Instituten sertifioimana (www.theraplay.fi, www.theraplay.org)

Työn ohessa olen jatkuvasti kouluttautunut lisä- ja täydennyskoulutuksin lastenneurologian, oraalimotoriikan, puheen sujuvuuden, AAC-menetelmien, vuorovaikutuksen, kieli- ja puhehäiriöiden sekä positiivisen psykologian alueilla. Viime vuosien menetelmäkoulutuksista mainittakoon PROMPT, Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus sekä OPT, tasot 1 ja 2.

Vuosina 2011-2012 suoritin ICF-koulutuksen ja GAS-arviointimenetelmäkoulutuksen tavoitteellisen kuntoutustyön tueksi.

Otan vastaan lapsia, nuoria ja aikuisia.

Teen yksilöpuheterapiaa ja siihen liittyen tai erikseen ohjauskäyntejä, jolloin asiakkaan oma ympäristö tulee vahvasti mukaan kuntoutukseen, toteutuu lähi-ihmisten opastus esimerkiksi syömistilanteissa tai puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen käytössä. Ryhmäterapiaa teen myös tarpeen mukaan.

Kiinnostukseni kohdistuu vuorovaikutukseen, kontaktiin, kommunikointiin (myös vaihto-ehtoiset ja korvaavat kommunikointimenetelmät eli AAC), syömiseen ja nielemiseen, puheen motorisiin pulmiin sekä puheen sujuvuuteen. Pienetkin artikulaation poikkeamat voivat olla hyvin merkityksellisiä asiakkaalle itselleen, jolloin ne on tärkeä hoitaa mahdollisimman hyvään kuntoon.

Otan vastaan vastaanotollani Veikkolassa mutta teen myös paljon koulu-, päiväkoti- ja kotikäyntejä. Liikun lähinnä Kirkkonummella (Veikkola), Vihdissä (Nummela ja lähiseutu) sekä Espoossa.

Puheterapeuttina pyrin olemaan innostava ja motivoiva. Puhe ja kommunikointi ovat herkkiä elämänalueita, asiakkaan kuuntelu on oleellisen tärkeää. Oppiminen on iloinen asia ja yhdessä etsimme keinoja oppia. Kommunikointi on ihmisoikeus.

Omasta työkyvystäni ja innostuksestani pidän huolta hankkimalla jatkuvasti lisäkoulutusta sekä mm. osallistumalla Laatunaiset –työryhmän toimintaan. Laatunaiset on ammatillista täydennyskoulutusta ja työkykyä kehittävää ja ylläpitävää toimintaa järjestävä yksityisten puheterapeuttien asiantuntijayhteisö.

Jaksamistani ja pätevyyttäni ylläpitää myös säännöllinen työnohjaus. Olen täällä hetkellä myös itse Työnohjaajaopiskelija ja valmistun v.2021 STOryn hyväksymäksi työnohjaajaksi. Yksilö- , pari- ja ryhmätyönohjausta on ennen valmistumistani neuvoteltavissa edullisempaan opiskelijahintaan.

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet:

• puhe
• kieli
• kommunikaatio
• ääni
• lukeminen ja kirjoittaminen
• syöminen ja nieleminen
• suun motorinen toiminta
• vuorovaikutustaidot

Puheterapia:

Puheterapia perustuu perusterveydenhuollossa tai sairaalassa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Puheterapia on yleensä sairaanhoitopiirien, kuntien, Kelan (www.kela.fi) tai asiakkaan itsensä kustantamaa arvonlisäverotonta lääkinnällistä kuntoutusta. Laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti asiakas ohjataan yksityiselle puheterapeutille tiiviiseen kuntoutukseen. Puheterapeuttina voi toimia vain Valviran (www.valvira.fi) laillistama, yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri.

Puheterapia sisältää:
- tutkimukset
- kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
- yksilö- ja /tai ryhmäterapian
- vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
- puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
- kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen

Puheterapiassa tavoitellaan kullekin parasta mahdollista toiminta- ja kommunikointikykyä ja sen avulla mahdollisimman hyvää elämän laatua kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Puheterapeutti auttaa kommunikointikeinon ja parhaan mahdollisen vuorovaikutustavan löytämisessä. Myös syömis- ja nielemisvaikeudet ovat puheterapeutin osaamisaluetta.

Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.

www.puheterapeuttiliitto.fi

Yhteystiedot

Sari Vilenius-Pirilä
Vuohenojankuja 22
02880 Veikkola

puh. 040 592 2200

e-mail: sari.vilenius-pirila(at)supukkasuu.fi